imarzecz@wp.pl

Tel.12270-10-21, kom.605-996-995

www.wycenanieruchomosci.biz.pl

ul.Pogrze 26, 32-031 Mogilany-Gaj

NIP:634 113 71 86, REGON:121054960

Wycena Nieruchomości Kraków, Mogilany

Za?o?ycielem firmy IMA WYCENA NIERUCHOMO?CI jest Iwona Margasi?ska-Armel, Rzeczoznawca Maj?tkowy, cz?onek ?l?skiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcw Maj?tkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzysze? Rzeczoznawcw Maj?tkowych (PFSRM).

Firma ?wiadczy us?ugi w zakresie wycen nieruchomo?ci, zgodnie z zasadami wynikaj?cymi z przepisw ustawy o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U.2004 r. Nr 261 poz. 2603) uwzgl?dniaj?c Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), opracowane przez Polsk? Federacj? Stowarzysze? Rzeczoznawcw Maj?tkowych (PFSRM) oraz przepisy szczeglne, o ile wymaga tego cel wyceny.

W zakresie prowadzonej dzia?alno?ci Firma wsp?pracuje z Kancelari? Prawn? i Biurem Po?rednictwa w Obrocie Nieruchomo?ciami, a tak?e prowadzi sta?? wsp?prac? z grup? Rzeczoznawcw Maj?tkowych o r?nych, uzupe?niaj?cych si? specjalno?ciach zawodowych. IMA otwarta jest na wsp?prac? z innymi podmiotami dzia?aj?cymi na rynku nieruchomo?ci.

Priorytetem Firmy jest:
Profesjonalna, rzetelna i terminowa obs?uga Klientw!

Zebrane w toku wyceny informacje stanowi? tajemnic? zawodow?.

Dzia?alno?? Rzeczoznawcy Maj?tkowego jest ubezpieczona.

Firma dzia?a g?wnie na terenie m. Krakowa i powiatu krakowskiego oraz powiatu wadowickiego

 

 

Zapraszam

 
- Wykonawca Projektowanie stron internetowych Kraków, tworzenie www, strona wizytówka firmowa - Perfect-Web