imarzecz@wp.pl

Tel.12270-10-21, kom.605-996-995

www.wycenanieruchomosci.biz.pl

ul.Pogrze 26, 32-031 Mogilany-Gaj

NIP:634 113 71 86, REGON:121054960

Kwalifikacje i uprawnienia

Iwona Margasi?ska-Armel mgr Ekonomii,
Rzeczoznawca Maj?tkowy

cz?onek ?l?skiego Stowarzyszenia Rzeczoznawcw Maj?tkowych
zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzysze? Rzeczoznawcw Majatkowych.

 

Uko?czone: 

AKADEMIA EKONOMICZNA im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

STUDIA PODYPLOMOWE WSHiFM z zakresu WYCENA NIERUCHOMO?CI w Krakowie.

 

UPRAWNIENIA PA?STWOWE
nadane przez Ministra Infrastruktury przyznaj?ce tytu? zawodowy RZECZOZNAWCY MAJ?TKOWEGO, uprawniaj?ce do wykonywania dzia?alno?ci zawodowej w zakresie okre?lania warto?ci nieruchomo?ci, a tak?e maszyn i urz?dze? trwale zwi?zanych z nieruchomo?ci?.

 

Zgodnie z art.175.2 ustawy o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U.2004 Nr 261 poz.2603 tj.) Rzeczoznawca Maj?tkowy jest zobowi?zany do sta?ego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Dokumenty stwierdzaj?ce posiadane uprawnienia i odbyte wa?niejsze szkolenia zawodowe:

Swiadectwo nadania uprawnie? zawodowych w zakresie szacowania nieruchomo?ci?wiadectwo uko?czenia studiw podyplomowychSzacowanie warto?ci nieruchomo?ci i praw maj?tkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowychZa?wiadczenie o uko?czeniu Kursu Specjalistycznego Czynno?ci Rzeczoznawcy Maj?tkowego jako Bieg?ego S?dowegoKurs specjalistyczny Szkolenie BankoweRynkowa warto?? nieruchomo?ci - przyk?ady wycenOp?ata planistyczna w teorii i praktyceWycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelno?ci bankowychStopy dyskontowe, Stopy kapitalizacji

- Wykonawca Projektowanie stron internetowych Kraków, tworzenie www, strona wizytówka firmowa - Perfect-Web