imarzecz@wp.pl

Tel.12270-10-21, kom.605-996-995

www.wycenanieruchomosci.biz.pl

ul.Pogrze 26, 32-031 Mogilany-Gaj

NIP:634 113 71 86, REGON:121054960

Oferta

Zakres oferowanych us?ug obejmuje okre?lanie warto?ci nieruchomo?ci jako przedmiotu:

 • prawa w?asno?ci
 • prawa u?ytkowania wieczystego
 • organiczonych praw rzeczowych

 

Przedmiotem wyceny obj?te s?:

 • nieruchomo?ci gruntowe (zabudowane i niezabudowane, le?ne)
 • nieruchomo?ci budynkowe (mieszkalne i niemieszkalne, komercyjne:
  handlowe, us?ugowe, biurowe, magazynowe, itp.)
 • nieruchomo?ci lokalowe (mieszkalne i u?ytkowe)

 

Ka?da wycena sporz?dzana jest dla ?ci?le okre?lanego celu, m.in.dla potrzeb:

 • ustalenia ceny zakupu lub sprzeda?y
 • ustalenia wielko?ci zabezpieczenia kredytu bankowego
 • dla potrzeb skarbowo-podatkowych
 • obliczenia:
  • - op?aty adiacenckiej,
  • - op?aty planistycznej,
  • - aktualizacji op?aty rocznej z tyt.u?ytkowania wieczystego
 • przekszta?cenia prawa u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci
 • obliczenia odszkodowania z tytu?u wyw?aszczenia

 

Zapraszam

- Wykonawca Projektowanie stron internetowych Kraków, tworzenie www, strona wizytówka firmowa - Perfect-Web