imarzecz@wp.pl

Tel.12270-10-21, kom.605-996-995

www.wycenanieruchomosci.biz.pl

ul.Pogrze 26, 32-031 Mogilany-Gaj

NIP:634 113 71 86, REGON:121054960

Operat szacunkowy

Rzeczoznawca maj?tkowy sporz?dza na pi?mie opini? o warto?ci nieruchomo?ci w formie operatu szcunkowego.

 

Operat szacunkowy - to dokument stanowi?cy pisemn? autorsk? opini? rzeczoznawcy maj?tkowego o warto?ci przedmiotu wyceny, uwzgl?dniaj?cy za?o?enia oraz warunki ograniczaj?ce, stanowi?ce podstawy wyceny, zawieraj?cy istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomo?ci.

Jest on sporz?dzany zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi, zasadami dobrej praktyki zawodowej, powinien przedstawia? przejrzy?cie i jednoznacznie wnioski z wyceny w sposb, ktry umo?liwi korzystaj?cemu zrozumienie wyra?anych przez rzeczoznawc? maj?tkowego opinii oraz jednoznaczn? interpretacj?.

 

Wa?no?? operatu szacunkowego:

Operat szacunkowy mo?e by? wykorzystywany do celu, dla ktrego zosta? sporz?dzony, przez okres 12 miesi?cy od daty jego sporz?dzenia, chyba ?e wyst?pi?y zmiany uwarunkowa? prawnych lub istotne zmiany czynnikw, o ktrych mowa w art.154 ustawy o gospodarce nieruchomo?ciami (tj.Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r. z p.zm.)

Operat szacunkowy mo?e by? wykorzystywany po up?ywie okresu 12 miesi?cy, po potwierdzeniu jego aktualno?ci przez rzeczoznawc? maj?tkowego. Potwierdzenie aktualno?ci operatu nast?puje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawc? maj?tkowego, ktry go sporz?dzi?. Potwierdzenie aktualno?ci operatu szacunkowego nie stanowi jego aktualizacji.

 

Aktualizacja operatu szacunkowego:

Przez aktualizacj? operatu szacunkowego rozumie si? czynno?ci rzeczoznawcy maj?tkowego, dotycz?ce operatu szacunkowego wcze?niej sporz?dzonego przez tego samego rzeczoznawc?, maj?ce na celu okre?lenie aktualnej warto?ci nieruchomo?ci.

 

Nie aktualizuje si? operatu szacunkowego, je?eli:

  1. up?yna? okres ponad 2 lat od jego sporz?dzenia
  2. zaistnia?y okolicznosci, ktre w ocenie rzeczoznawcy maj?tkowego powoduj? konieczno?? sporz?dzenia nowego operatu szacunkowego.

 

Rzeczoznawca maj?tkowy nie ponosi odpowiedzialno?ci za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu ni? cel, dla ktrego zosta? sporz?dzony.

- Wykonawca Projektowanie stron internetowych Kraków, tworzenie www, strona wizytówka firmowa - Perfect-Web